Конкурси

Дом здравља Бач расписује:

К О Н К У Р С
за пријем у радни однос на одређено време
због замене привремено одсутног радника до његовог повратка

Доктора медицине – 1 извршилац.
Услови: завршен медицински факултет и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидиати уз писмену пријаву достављају: оверену копију дипломе, оверену копију уверења о положеном стручном испиту и кратку биографију.
Пријаву доставити лично или поштом на адресу Дома здравља Бач, 21420. Бач, ул. Бачка бр.2, са назнаком «Пријава на конкурс», најкасније у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Дома здравља Бач и Министарства здравља РС.  
 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Датум објаве:11.03.2015.године